BIP Biuletyn Informacji Publicznej   
BIP: www.bip.gov.pl
www.bip.gov.pl
SZUKAJ W SERWISIE
   
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Login:
Hasło:
         
Wykonanie robót budowlano-montażowych wykończeniowych
 
Kierownictwo szkoły
Organizacja szkoły
Finanse
Menu przedmiotowe
Informacje
Praca
ilość wyświetleń: 2997
ostatnia zmiana: 14.12.2007r.

Protesty do przetargu

"Wykonanie robót budowlano-montażowych wykończeniowych"

Sieradz, dnia 14 grudnia 2007r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: „Wykonanie robót budowlano-montażowych wykończeniowych w pomieszczeniach I piętra budynku internatu Szkoły Policealnej Samorządu Województwa Łódzkiego w Sieradzu”

Działając na podstawie art. 181 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych / Dz. U. z 2006r. Nr 164 poz.1163/ Szkoła Policealna Samorządu Województwa Łódzkiego w Sieradzu przesyła w załączeniu kopię wniesionego protestu w dniu 13.12.2007r. przez firmę Przedsiębiorstwo Usługowe „PARTNER-BUD” Paweł Legeziński, 98-200 Sieradz
ul. Jagiellońska 14/30 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Wykonanie robót budowlano-montażowych wykończeniowych w pomieszczeniach I piętra budynku internatu Szkoły Policealnej Samorządu Województwa Łódzkiego
w Sieradzu”.

Równocześnie wzywamy Państwa do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu.

Zgodnie z art. 181 ust. 1 i 2 w/w ustawy bieg terminu związania oferta ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu.

Uczestnikami postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu stają się wykonawcy, którzy mają interes prawny w tym, aby protest został rozstrzygnięty na korzyść jednej ze stron, i którzy przystąpią do postępowania
w terminie 3 dni od dnia otrzymania niniejszego wezwania – art. 181 ust. 4 w/w ustawy.

Załączniki:

Zał. 1 – kopia protestu /2 strony/ PDF [254.5Kb]

Valid HTML 4.01 Transitional
Biuletyn Informacji Publicznej redaguje: mgr Małgorzata Presia
tel./fax.: (043) 822 44 12; e-mail: kontakt@edukacja.sieradz.pl